คุณลักษณะของผู้พูดที่ประสบความสําเร็จ

    ผู้พูดที่ประสบความสําเร็จ บุคลิกดี บุคลิกภาพที่ดีย่อมมีชัยไปกว่ครึ่งหนึ่งแล้วเนื่องจากจะทําให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีฟอรืมดีหรือทำดีทีต้องไม่เหลวด้วย

     มีความกระตือรือร้น  ความกระตือรือร้นนั้นแสดงออกได้ด้วยการก้าวเดินอย่างมั่นใจเต็มฝีก้าวมีการแสดงออกอย่างเชื่อมั่นพร้อมที่จะก้าวขึ้นพูดด้วยความกระตือรือร้นซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังตื่นตัวตื่นเต้นใจจดจ่อติดตามและคล้อยตามได้การใช้ภาษาท่าทางนํ้าเสียงประกอบกับเนื้อหาในการพูดที่เหมาะสมก็จะช่วยได้

     สนใจร่วมมือ  สนใจในภารกิจของผู้ฟังหรือผู้เรียนรู้โดยการใช้ข้อมูชของผู้เรียนมาเป็นประโยชน์ในการพูดมีการยกตัวอย่างหรือรายละเอียดที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนฟังทําให้ผู้ฟังเกิดการยอมรับและความเข้าใจได้ง่าย ความสนใจร่วมมือนั้นหมายรวมถึงการยินดีและเต็มใจเมื่อถูกทาบทามหรือได้รับคําเชิญให้เป็นผู้พูดในงานหรือกิจกรรมต่างๆ

     ใช้สื่อช่วยสอนการพูดนั้นจะเป็นวิธีที่ดี  ในการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่เราต้องสื่อสารอยู่โดยการพูดนั้นจะสัมฤทธิผลอย่างสูงถ้าหากผู้พูดได้ใช้เครื่องมือต่างๆที่จะให้ผู้ฟังได้รับรู้ในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางตาคือได้เห็นทางปากคือได้ซักถามพูดคุยทางหูคือได้ยินทางมือคือทดลองสัมผัสหรือทางลิ้นคือได้ลิ้มรสทดสอบย่อมจะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้มากขึ้น

     ไม่อ่อนประสบการณ์  ผู้พูดที่ดีควรจะมีความรู้และประสบการณ์ตรงในเรื่องที่ตนกําลังจะพูดไปสู่ผู้ฟังคนส่วนใหญ่ในวงการฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรส่วนมากถือคติที่ว่า“โตแล้วเรียนลัด” โดยอยากฟังประสบการณ์หรือเทคนิคของผู้พูดเพื่อเป็นสูตรสําเร็จ  ufabet ฝากเงิน ออโต้    หรือเป็นทางลัดสู่ความสําเร็จโดยนํากลับไปประยุกต์ดัดแปลงแต่งเติมให้เหมาะกับการงานของตนดังนั้นผู้พู ดที่ดีจึ งควรมีประสบการณ์หรือความสําเร็จในงานมาเสนอสู่ผู้ฟังเพื่อเพิ่มพลังในงาน

     การงานสําเร็จดี ข้อนี้เชื่อมโยงจากข้อที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นคือบุคคลส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครอยากฟังคนที่ไม่มีชื่อเสียงคนทุกคนนั้นอยากฟังคนเก่งคนดีคนที่เป็นเลิศคนที่ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งมีการยอมรับในระบบอาวุโสและผู้ที่มี ประสบการณ์เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆไม่ใช่เก่งในเรื่องตําราอย่างเดียว

มีความสามารถในการพูด มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้หลักการประสบการณ์และวิธีการโดยใช้คําพูดรูปภาพตัวอักษรให้ผู้ฟังหรือผู้เรียนเกิดความตั้งใจสนใจเข้าใจประทับใจหรือบันเทิงเริงใจไปควบคู่กันซึ่งย่อมต้องอาศัยทั้งเทคนิคลีลาภาษาและศิลปะในการแสดงออกที่เหมาะสมสอดคล้องและกลมกลืน

ถอดหัวใจคนเรียน  รู้จักเอาใจผู้เรียนมาใส่ไว้ในใจผู้สอนและผู้พูดโดยจะต้องเข้าใจว่า“หลักการเรียยรู้ของผู้คนเป็นอย่างไรจะสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

You may also like